ଯୋଗାଯୋଗ

ପ୍ରଥମ ମହଲା, ରାଜୀବ ଭବନ, ୟୁନିଟ-୫, ଭୁବନେଶ୍ବର-୭୫୧୦୦୧, ଓଡ଼ିଶା

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2024 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ