କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ସିପି ଗୁରନାନି
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ରାଧା ବସୁ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2021 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ