କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ଭିଜି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ
ରାଧା ବସୁ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ସିପି ଗୁରନାନି
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ହରିଶ ଆହୁଜା

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2020 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ