କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ରାଧା ବସୁ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ସିପି ଗୁରନାନି
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ହରିଶ ଆହୁଜା

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2022 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ