କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ରାଧା ବସୁ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ସିପି ଗୁରନାନି

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2021 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ