କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ରାଧା ବସୁ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ସିପି ଗୁରନାନି
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2024 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ