କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ରାଧା ବସୁ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ସିପି ଗୁରନାନି
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2024 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ